top of page
Privacyverklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English below

US Handbal hecht waarde aan een zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij hebben voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, welke rechten u heeft en hoe u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. US Handbal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per mail via secretaris@ushandbal.nl.

 

Soorten Persoonsgegevens

Wij verwerken alle persoonsgegevens die u aan US Handbal verstrekt. De personen van wie wij persoonsgegevens ontvangen zijn verenigingsleden, vrijwilligers van de vereniging en 'Vrienden van US'. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 

 • Naam en initialen

 • Adres

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres(sen)

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Nationaliteit

 • IBAN rekeningnummer

 • (Pas)foto

 • Bondsnummer

 • (Studentnummer)

 • Overige gegevens die door jou worden verstrekt

 

Doeleinden & Bewaartermijn

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst;

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsrechten- en verplichtingen van US Handbal; betreffende o.a. ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;

 • Het voldoen aan de verplichtingen bij de US Omni moedervereniging en Sportlink;

 • Het verstrekken van door jou (op)gevraagde informatie of materialen;

 • Het versturen van clubnieuws om leden en fans te informeren en te betrekken;

 • Het aanbieden van producten, diensten en evenementen van US Handbal, de partners van US Handbal en/of andere partijen waarmee US Handbal samenwerkt;

 • Het vanuit US Handbal benaderen van leden voor sponsoracties;

 • Analytische doeleinden.

 

US Handbal zal de gegevens niet langer bewaren dan 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Financiële administratie wordt over een langere periode bewaard. Wij hanteren hierbij als uitgangspunt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar (art. 52 lid 4 AWR).

 

Verstrekking aan Derden

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Verstrekking van de gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd, geschiedt enkel indien dit op wettelijke gronden verplicht is. Om handbal te faciliteren maakt US Handbal gebruik van Sportlink en voor communicatie- en administratie doeleinden maken wij gebruik van diensten van Google.

 

Beveiliging

US Handbal heeft maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Er wordt een usernaam en wachtwoord op alle systemen gebruikt en deze worden jaarlijks en per bestuurswisseling gewijzigd. Ook wordt er gebruik gemaakt van (two-factor) autorisatie- en back-up procedures.

 

Recht op Inzage, Correctie en Verwijdering van Persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens die door US Handbal zijn geregistreerd. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar secretaris@ushandbal.nl. US Handbal streeft ernaar om je deze informatie binnen 3 weken te verstrekken. Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens, je gegevens te wijzigen, te laten verwijderen of in te trekken. Als voor bepaalde verwerkingen toestemming wordt gevraagd, kun je die toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Echter, om een wettelijk verplicht lidmaatschap bij US Handbal te bewerkstellingen, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Als jij dergelijke persoonsgegevens om wat voor reden dan ook niet wil verstrekken, heeft dit als consequentie dat jij geen lid kan worden van de vereniging.

 

Beeldmateriaal

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de publicatie van beeldmateriaal. Wanneer je bezwaar maakt tegen gepubliceerd beeldmateriaal waarop je, al dan niet zonder verleende toestemming, te zien bent, worden deze beelden verwijderd of wordt jouw beeltenis voor verder gebruik onzichtbaar gemaakt.

 

Websitebezoek

US Handbal gebruikt alleen cookies voor technische en functionele doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het optimaliseren van gebruikersgemak. De internet browser kan zo ingesteld worden dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan alle opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

 

(Privacyverklaring april 2019)

Privacy Statement

US Handball is committed to the protection of your personal data. In this privacy statement we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data. We are going to explain how we deal with your personal data, which rights you have and how you can stand against the processing of your personal data. US Handball is anyways subject to applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. If you have any questions and/or comments regarding this statement, do not hesitate to send an e-mail to secretaris@ushandbal.nl.

 

Types of Personal Data

We are processing all personal data provided by you to US Handball. The individuals from whom we receive personal data are club members, volunteers of the club and 'Vrienden van US'. It concerns the following personal data:

 

 • Name and initials

 • Address

 • Phone number(s)

 • E-mail address(es)

 • Gender

 • Date of birth

 • Place of birth

 • Nationality

 • IBAN bank account

 • (Passport) photograph

 • Registration number at the NHV

 • (Student number)

 • Other information provided by you

  

Purposes & Storage Period

We process personal data for various purposes, such as:

 • To conclude a membership agreement;

 • The execution of the membership rights and obligations of US Handball; concerning, among other things, member administration, contribution levy, information provision and invitations for meetings;

 • Meeting the obligations of the US Omni parent association and Sportlink;

 • Providing the information or materials requested by you;

 • Sending club news to inform and involve members and fans;

 • Offering products, services and events from US Handball, the partners of US Handball and/or other parties cooperating with US Handball;

 • The approaching of members from within US Handball for sponsoring purposes;

 • Analytical purposes.

 

US Handball will not retain the data longer than 2 years after the termination of the membership. Financial administration will be kept over a longer period. As a starting point, we follow the tax retention period of 7 years (article 52 paragraph 4 AWR).

 

Distribution to Third Parties

We handle the processing of your data with care. Distribution of data to third parties for purposes other than those mentioned above will only take place if this is required by law. To facilitate handball, US Handball uses Sportlink and for communication and administration purposes we use services from Google.

 

Security

US Handball took measures to protect your data against loss or any form of unlawful processing. A user name and password are used on all systems and these are changed annually and per change of board (members). We also make use of (two-factor) authorization and back-up procedures.

 

Right to Inspect, Correct and Delete Personal Data

You have the right to inspect your personal data registered by US Handball. You can do this by sending an e-mail to secretaris@ushandbal.nl. US Handball strives to provide you with this information within 3 weeks. You can submit a request to oppose the processing of your data, to change your data, to have it removed or to withdraw it at any time. If permission is needed for certain processing operations of your data, you can withdraw that permission at any time. You also have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority.

However, in order to accomplish a legally required membership with US Handball, we will process your personal data. The consequence of not providing your personal data for whatever reason, is that you cannot become a member of the club.

 

Imagery

You can make an objection to the publication of visual material at any time. If you object to published visual material of you, with or without permission, these images will be deleted or your image will be made invisible for further use.

 

Website Visit

US Handball only uses cookies for technical and functional purposes. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit a website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and the optimization of user friendliness. You can set up your internet browser in a way that it does not store cookies. Furthermore, all stored information can be removed through the settings of your browser.

 

Changes to this Privacy Statement

We reserve the right to make changes in this privacy statement. Modifications will be published on this web page.

(Privacy Statement April 2019)

bottom of page