top of page
  • Redactie

De meest recente coronamaatregelen: niet douchen, geen kantine, niet nababbelen


English below


Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur zijn er nieuwe coronamaatregelen van kracht die in elk geval drie weken zullen gelden. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. Een aantal maatregelen hebben invloed op onze vereniging.


Hieronder zetten we de geldende maatregelen op een rij. De meeste zullen je bekend voorkomen, omdat ze al een tijdje gelden. Voor de komende tijd zal ook bij US gelden:

- Toeschouwers mogen niet aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen

- Sportkantines zijn gesloten

- Je komt alleen om te sporten. Je komt zo kort mogelijk van tevoren en gaat na afloop direct weer weg


We zijn erg blij dat er op dit moment gehandbald mag worden. Om dat zo te houden is jullie hulp nodig! We vragen je om je aan de voorschriften te houden en elkaar er op te wijzen als dat niet het geval is. Alvast bedankt!


Heb je verder vragen? bestuur@ushandbal.nl of bekijk ondergenoemde sites.


Algemene regels

- Heb je klachten, blijf thuis!

- Desinfecteer regelmatig je handen

- 1,5 meter afstand houden


In de sporthal:

- Volg de aangegeven looproutes in de sporthal

- Kom omgekleed naar de sporthal en verlaat zo snel mogelijk de accommodatie na de training/wedstrijd

- Douches zijn beschikbaar, maar het is niet de bedoeling dat ze worden gebruikt. Douche bij voorkeur thuis. Mocht douchen of omkleden in de kleedkamer noodzakelijk zijn, dan altijd max. 5 mensen in de ruimte

- In de Amstelcampushal geldt: Iedereen moet een mondkapje dragen op alle plekken (verkeersruimtes, kleedkamers etc.), behalve in de sporthal zelf als je gaat sporten. Teambesprekingen kunnen eventueel gehouden worden buiten de accommodatie of in de gymzaal (als die vrij is en men een mondkapje draagt)


Lees hier de algemene maatregelen in de Amstelcampus


Bij de training:

- Vul je bidon thuis al

- Gebruik je eigen spullen (zoals bidon) en desinfecteer gezamenlijk gebruikte spullen

- Probeer zo weinig mogelijk in contact te komen met andere trainingsgroepen en buiten het speelveld met je trainingsgenoten


Bij wedstrijden:

- Normaal spelcontact is toegestaan

- Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportwedstrijden

- Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten

- Voor en na de wedstrijd houd je 1,5 meter afstand, ook op de reservebank laat je deze ruimte

- Voor- en nabespreking en overleg tijdens de rust doen we op of om het veld

- Geen yell, geen geschreeuw of gejuich, geen high fives, geen handen schudden

- We wisselen halverwege niet van helft

- Begroeten en bedanken van de tegenstander op afstand en zo ingetogen mogelijk


Protocol for matches in English


Verder over de wedstrijden:

- Kom ook omgekleed naar de wedstrijden en zo kort mogelijk van tevoren. De gemeentesporthallen geven hiervoor 10 minuten aan. Na afloop ga je ook zo snel mogelijk weer weg (niet douchen)

Voorbeelden:

1: Je wedstrijd begint om 12.00, gelijk na de voorafgaande wedstrijd. Je komt om 11.50 omgekleed aan en doet je warming up op een plek waar je afstand kunt houden

2: Je wedstrijd begint om 13.00. De voorafgaande wedstrijd eindigt volgens schema om 12.45. Zodra die spelers het veld verlaten kun je aan je warming up beginnen. Je mag om 12.35 aanwezig zijn

- De wedstrijdsecretaris (Kelly Hellinga, wedstrijdsecretaris@ushandbal.nl) kan je informeren over de beschikbare tijd voor een warming up op het veld

- Doe de warming up op een plaats waar je voldoende afstand kunt houden

- Wachten doe je niet achter de spelersbank of bij de wedstrijdtafel

- Zorg dat er voldoende kleedruimte beschikbaar is voor de tegenpartij (max. 5 per kleedkamer)


Uitwedstrijden:

- Als je in de auto zit met mensen uit een ander huishouden dien je een mondkapje te dragen

- De corona-coördinator van je team checkt de omstandigheden en regels van de accommodatie waar je gaat spelen


Wie doet wat?

- Ieder team heeft een corona-coördinator die zorgt dat het team, tegenstander, scheidsrechter en tijdwaarneming zich aan de regels kunnen houden

- De teamcoördinator verwelkomt de tegenstander en brengt ze op de hoogte van de coronamaatregelen

- De wedstrijdtafel wijst aanwezigen er tijdens de wedstrijden op als de maatregelen niet worden nageleefd


Aanpassingen of aanvullingen kunnen volgen (op basis van voortschrijdend inzicht).


English: No showering, no canteen, no chatting afterwards


From Tuesday, September 29, 6 p.m., new corona measures are in place, for at least three weeks. The measures are aimed at limiting the risk of crowds and the amount of social contact between people. A number of measures affect our club.


Below we list the measures. Most will be familiar to you, because they have been in place for a while. For the coming period, the following will also apply for US:

- No audience allowed at matches and training

- Sports canteens are closed

- You only come to play sports. You arrive shortly before and leave immediately afterwards


We are very happy that handball is allowed at the moment. Your help is needed to keep it that way! We ask you to obey the regulations and point them out to each other if they are not being followed. Thanks in advance!

Do you have any further questions? bestuur@ushandbal.nl or view the sites mentioned below.


General rules

- Do you have health complaints, stay at home!

- Disinfect your hands regularly

- Keep 1.5-metre distance


In the sports hall:

- Follow the indicated walking routes in the sports hall

- Come to the sports hall dressed in your sports outfit and leave the accommodation as soon as possible after the training/match

- Showers are available, but not intended to be used. Preferably shower at home. If it is necessary to shower or change in the changing room, then always max. 5 people in the room

- In the Amstelcampushal applies: Everyone must wear a face mask in all places (traffic areas, changing rooms, etc.), except in the sports hall itself when you are going to play sports. Team meetings can possibly be held outside the accommodation or in the gym (if not in use and one wears a facemask)


Read the regulations in the Amstel Campus


During the training:

- You already fill your water bottle at home

- Use your own items (such as a water bottle) and disinfect stuff that is used by multiple people

- Try to minimize contact with other training groups and with your training mates outside the playing field


At competitions:

- Normal game contact is allowed

- Audience is not allowed at sports matches

- Athletes who have completed their own match are considered as audience. They must leave the accommodation as soon as possible

- Before and after the match you keep a distance of 1.5 meters, you also leave this space on the bench

- We do team briefings before, after and during half-time on or around the field

- No yell, no cheering, no high fives, no shaking hands

- We don't switch halves

- Greet and thank the opponent from a distance and as modestly as possibleMore about the matches:

- Come to the games in sports outfit and as shortly as possible before the game. The Amsterdam sports halls indicate 10 minutes. Afterwards you also leave as soon as possible (do not shower).

Examples:

1: Your match starts at 12:00, right after the previous match. You arrive in sports outfit at 11.50 and warm up somewhere you can keep your distance.

2: Your match starts at 1:00 PM. The previous match ends according to schedule at 12.45. As soon as those players leave the field, you can start your warm-up. You can be present at 12.35.

- The match secretary (Kelly Hellinga, wedstrijdsecretaris@ushandbal.nl) can inform you about the time available for warming up on the field

- Do the warm up in a place where you can keep enough distance

- You do not wait behind the players bench or the match table

- Make sure there are enough dressing rooms available for the opponent (max. 5 per dressing room)


Away matches:

- If you are in the car with people from another household, you must wear a face mask

- Your team's corona coordinator checks the conditions and rules of the accommodation where you will be playing


Who does what?

- Each team has a corona coordinator who ensures that the team, the opponent, referee and timekeeping can abide by the rules

- The team coordinator welcomes opponent and explain the corona measures

- The time keeping will comment during the games if the measures are not complied with


Adaptations or additions can follow (based on advancing insight).

Comments


bottom of page